/ 1 نظر / 35 بازدید
ساجده

وقتی دعایی دارم ، از سر احتیاجه وقتی دعایم را اجابت میکنی ، از سر رحمت و وقتی اجابت نمیکنی ، از سر حکمت نمیگم همه دعاهایم را اجابت کن چون از تو حکمت هایی دیده ام که بارها بیشتر از رحمت هایت به صلاحم بوده فقط به من چشمی بده ، تا دری را که به حکمت به تو بسته است نکوبم و دری را که از سر رحمت گشوده ای ببینم خودم را به خودت سپرده ام یا خدا