نماز کمتر از ساک مسافرتی ارزش دارد؟!

حاج آقای قرائتی:

یک وقت یک کسى به من گفت: من در ماشین بودم، به راننده گفتم: براى نماز نگه دار! نگه نداشت، نمازم قضا شد. گناه کرده‏ام؟ گفتم: چطورى گفتى؟ گفت: گفتم آقاى راننده نگه دار نماز بخوانیم، او هم گفت بنشین خبرت مى‏دهم. من هم نشستم و خبر نداد. رفت و نمازم قضا شد. گفتم: نه! اگر یک ساکى، چمدانى از داخل ماشین به بیرون پرت مى‏شد، ساک تو از ماشین‏ بیرون مى‏افتاد، چطور مى‏گفتى؟ مى‏گفتى: آقاى راننده، ساک من افتاده است، مى‏شود نگه دارى؟ او هم مى‏گفت: نه! ساک را مشت مى‏کوبى، آقاى راننده! آقاى راننده! چه شده است؟ ساکم افتاد! ساکت را این طور نمى‏گفتى؟ گفت: چرا! گفتم: پس ببین! غیرتت براى ساکت، بیش از غیرتت براى نمازت‏ است.

درسهایی از قرآن، تاریخ: 25-6-89

/ 0 نظر / 7 بازدید